Általános Szerződési Feltételek

 (a továbbiakban: ÁSZF)

I. A Webshop

1) A REVAMPDECOR webshop (a továbbiakban: Webshop) a Vári Mária Johanna EV. (a továbbiakban: Szolgáltató) revampdecor.hu internetes honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető termékkatalógusa, mely a Szolgáltató által forgalmazott lakásdekorációkat (a továbbiakban: Termék) vagy azok egy részét kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadással és a Szolgáltató megrendelés elfogadásával adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes vagy jogi személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató, mint eladó között. Az adásvételi szerződés annak teljesítéséig, határozott időre jön létre. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el.

2) Az így megkötött adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre és írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató rögzít, rendelésszámon iktat és azt iktatás évét követő naptári év utolsó napjától számított 5 évig tárolja. (Ptk. 6:82. § (1) bekezdés).

3) A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozó egyedi adásvételi szerződésre irányadó, annak részét képezi, annak eltérő és kifejezett rendelkezése hiányában. Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a Vásárló a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, az üres checkbox pipálásával elfogadta, melynek megfelelően az teljes mértékben alkalmazandó a Vásárló és a Szolgáltató jogviszonyára.

4) Jelen ÁSZF a Szolgáltató Honlapján bármikor, bárki számára elérhető.

5) A Szolgáltató adatai a következők:

Cégneve: Vári Mária Johanna EV.

Nyilvántartási szám: 39404284

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság

Székhelye: 1139 Budapest, Országbíró u 42. 5/118. (csak székhely, személyes ügyintézés, áruforgalom nincs)

Adószáma: 66808761141

Képviseli: Vári Mária Johanna 

email cím: info@revampdecor.com

Telefonszám: +36 30 5922021

II. A Termék

6) A Termék házhozszállítással és személyes átvétellel rendelhető meg. Személyes átvétel: Budapest, Bosnyák tér (XIV.). A Termék újrahasznosított anyagokból készült lakás dekorációs tárgy. A Termék ára bruttó ár. A Termék feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítási költségeket, azok a pénztárösszesítés oldal alatt találhatóak.

7) A leírásban szereplő adatokon túl további információt a Vásárló kérhet e-mailben vagy telefonon is a Szolgáltatótól.

III. Panaszkezelés és felelősség

8) Amennyiben a Vásárlónak az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben bármilyen panasza merül fel, úgy azt a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott elérhetőségeken és módokon keresztül közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a beérkező panaszt a beérkezéstől számított 15 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, vagy annak elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről a Vásárlót a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja. A panasz elutasítása esetén a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának azonban feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A fogyasztó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület az illetékes, mely a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: +36 1 4882131, levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10., email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

9) A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. Webshopban való böngészés és vásárlás

10) Böngészés

A Webshop termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít. A Webshop menüpontjai között bárki böngészhet regisztráció nélkül. A terméklistáról a részletes termékoldal a Termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

11) A Termék kiválasztása

A kiválasztott Termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Vásárló a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja és/vagy törölheti a Kosár tartalmát, a Kosárban szereplő egyes tételeket. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A megvásárolni kívánt Termékek Kosárba helyezése után a Vásárló a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

12) Regisztráció, belépés

A Vásárló a Terméket regisztráció nélkül tudja megvásárolni. A regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges a Vásárlónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. A Vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. 

13) Fizetési és szállítási mód kiválasztása

A Vásárló a Termék kiválasztását követően kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot. A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden megadott adatát, és a megrendelni kívánt Termékeket, azok árát és mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha a Vásárló mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesíti és elküldi megrendelését. A megrendelés Vásárló általi elküldése a Vásárló részéről tett ajánlattételnek minősül. A megrendelésről a Vásárló e-mailben kap automatikus visszaigazolást 1 munkanapon belül, melyen rendelésszám kerül feltüntetésre. A számla legkésőbb a következő munkanapon kerül kiállításra. Amennyiben az automatikus visszaigazolás előbbi határidőn belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége (megrendelése) alól. Amennyiben a Vásárló a megrendelés elküldése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé. A Webshopba nem szükséges bejelentkezni a Termékek árának megtekintéséhez, illetve a Termékek kosárba helyezéséhez.

14) A megrendelt Terméket Budapesten kívül Magyarország egész területén a Magyar Posta szállítja a Vásárló által megadott szállítási címre, vagy a Szolgáltató szállítja Budapesten a Vásárló által megadott szállítási címre. Személyes átvételre a Bosnyák téren (1149, Budapest) van lehetőség előre egyeztetett időben.

Házhoz szállítás díjszabása

  • Házhoz szállítás (Budapest): 2 000,-Ft
  • Postai szállítással kapcsolatos információk

    A postai küldemény elvesztését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanap. Amennyiben nem teljesíthető a 3 munkanap, arról Szolgáltató köteles tájékoztatni Vásárlót a megrendeléstől számított 24 órán belül.

 15) Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy 10 munkanapon belül nem szállítható, a Szolgáltató a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előreutalással vagy bankkártyával kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 15 napon belül.

V. Elállás

16) A Vásárló elállási joga

A Vásárló az adásvételi szerződéstől a megrendelt Termék átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni. A Vásárló elállási jogát vagy a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta kitöltésével vagy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatának (a továbbiakban együttesen: Elállási Nyilatkozat) megtételével és azok egyikének Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával gyakorolja. A Vásárló Elállási Nyilatkozatát a Szolgáltató 5. pontban rögzített (i) székhelyére postai úton, vagy email címére elektronikus úton elektronikus levél útján köteles megküldeni. A Vásárló elállási joga akkor minősül határidőben gyakoroltnak, ha a Vásárló Elállási Nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja/elküldi. Amennyiben a Vásárló több Terméket rendelt meg és az egyes Termékek átadása/átvétele eltérő időpontokban történik, úgy az elállásra nyitva álló határidő az utoljára szolgáltatott Termék átadásának/átvételének napjától kezdődik. A vásárló az elállási jogát kizárólag sértetlen termékkel és annak eredeti csomagolásának visszaküldésével együtt gyakorolhatja tekintettel a termék kézműves mivoltjára.

A Vásárló az adásvételi szerződéstől a szerződés megkötésének napjától, a megrendelt Termék átvételének napjáig is elállhat.

17) Az elállási jog gyakorlásának joghatásai

A Vásárló elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló Elállási Nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve azokat a többletköltségeket, melyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta a Szolgáltató részére, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

A visszatérítés során a Szolgáltató a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Utóbbi visszatérítési mód alkalmazásából a Vásárlót többletköltség nem terheli.

18) A Vásárló kötelezettségei elállás esetén

A Vásárló köteles a Szolgáltató számára az elállással érintett Terméket a Szolgáltató 5. pontban rögzített székhelyére postai úton vagy személyesen indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Elállási Nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, átadni. A Vásárló visszaszolgáltatása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a Terméket a határidő lejárta előtt jelen bekezdés szerint postára adja vagy személyesen átadja. A Termék visszaszolgáltatásának költségeit a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a visszaszolgáltatott Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

19) A Vásárlót megillető elállási jog alóli kivétel

A Vásárló az adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni olyan Termék vonatkozásában, melyben a Vásárló bármilyen módon kárt okozott. A Vásárló tudomásul veszi, hogy előbbi esetekben elállási jogát elveszti a Kormányrendelet 29. § (1) e) pontja alapján.

Továbbá nem illeti meg a Vásárlót az elállási jog:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
  • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

 

VI. Egyéb rendelkezések

20) A jelen ÁSZF-ben és az adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

21) A jelen ÁSZF 2022. július 01. napjától hatályos. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt legkésőbb 11 (tizenegy) nappal a Honlapon közzéteszi.

22) A jelen ÁSZF visszavonásig, illetve módosításának hatályba lépéséig marad jelen tartalommal hatályban.

23) A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshopban megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

24) A Szolgáltató Webshoppal összefüggő adatkezelési tevékenységére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései irányadók. A Szolgáltató Webshoppal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről a Webshop Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentum ad részletes tájékoztatást.

 

Hatály, 2022. 09. 11-től