01-10-042463a Vári Mária Johanna EV.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ
ADATKEZELÉSÉRŐL

Hatályba lépés napja: 2021. december 10.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Tájékoztató célja
1.2. A Tájékoztató hatálya
1.3. A Tájékoztató elérhetősége
1.4. A Tájékoztató módosítása
1.5. Irányadó jogszabályok
1.6. Fogalommeghatározások
1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága
1.8. Adatbiztonság
II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
2.1.  WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
2.2.  SZÁMLÁZÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS
2.3.  HÍRLEVÉL KÜLDÉS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
III. AZ ÉRINTETT JOGAI
3.1.    Tájékoztatáshoz való jog
3.2.    Hozzáférés joga
3.3.    Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
3.4.    Személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
3.5.    Adatkezelés korlátozásához való jog
3.6.    Tiltakozáshoz való jog
3.7.    Adathordozhatósághoz való jog
3.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
3.9.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.10.  Az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.11.  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL
   
V. ADATFELDOLGOZÓK/CÍMZETTEK

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1.  A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Vári Mária Johanna EV. (székhely: 1139 Budapest, Országbíró u 42. 5/118., képviseli: Vári Mária Johanna, honlap: www.revampdecor.hu  (a továbbiakban: Weboldal) email: info@revampdecor.hu, telefonszám: +36 30 5922021) továbbiakban: Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Az Adatkezelő egyedi lakásdekorációs elemeket javít és forgalmaz, továbbá üzemelteti a revampdecor webshopot (a továbbiakban: Webshop). Az Adatkezelő tevékenysége során különböző adatkezeléseket valósít meg, mely adatkezelések a II. fejezet táblázataiban kerülnek részletesen bemutatásra.

1.2.  A Tájékoztató hatálya

1.2.1. A Tájékoztató az Adatkezelő 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

1.2.2. Az Adatkezelő természetes személyek részére a WEBSHOP útján lakás dekorációkat (a továbbiakban: Termékek) értékesít, számlát állít ki, hozzájárulás esetén hírlevelet küld, véleményüket rögzíti, valamint ezzel kapcsolatban fényképeiket tárolja és hozzájárulás esetén felhasználja, továbbá promóciós játékot szervez. Az Érintett a WEBSHOP vásárlója, a számla vevője, a hírlevél címzettje. Az Adatkezelő rögzíti, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató a Adatkezelő valamennyi adatkezeléséről ad tájékoztatást.

1.3.  A Tájékoztató elérhetősége

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető az Adatkezelő 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

1.4.  A Tájékoztató módosítása

Az adatkezelő jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. Az Adatkezelő a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

1.5.  Irányadó jogszabályok

Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelésére az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései az irányadók.

1.6. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.5. pontban megjelölt jogszabályban meghatározott jelentéssel bírnak.

1.7.  A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja Adatkezelő részére. Adatkezelő részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.8.  Adatbiztonság

Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

2. AZ ADATKEZELÉS BEMUTATÁSA

 2.1. WEBSHOP ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS:

Az adatkezelés folyamatának leírása: A WEBSHOP-ban történő elektronikus megrendelés leadással és Adatkezelő általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló vagy Érintett) és az Adatkezelő, mint eladó között a megrendelt Termékek adásvétele tárgyában. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Érintett lent meghatározott személyes adatainak kezelése. Amennyiben az Érintett nem vagy nem teljes-körűen szolgáltatja a lenti személyes adatokat, úgy a szerződés létrejötte és/vagy teljesítése meghiúsulhat.
 
  A Webshop felületén az Érintett a következő esetekben szolgáltat adatot:
  1.     „Regisztráció” menüpont alatt
  2.     „Bejelentkezés” menüpont alatt
  3.     „Rendelés elküldése” menüpont alatt
 
A kezelt személyes adatok: 1.     „Regisztráció” menüpont alatt felvett személyes adatok
  1.    név (vezeték és keresztnév)
  2.    lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
  3.    email cím
  4.    telefonszám
  5.    felhasználónév/email cím
  6.    jelszó
  7.    a regisztráció időpontja
  2.     „Bejelentkezés” menüpont alatt szolgáltatott személyes adatok
  1.      felhasználónév/email cím
  2.      jelszó
  3.     „Rendelés elküldése” menüpont alatt felvett személyes adatok
 

1.    számlázási név és cím

(amennyiben az 1. pontban megjelölt névtől és címtől eltérő)

 

2.    szállítási név és cím

(amennyiben az 1. pontban megjelölt névtől és címtől eltérő)

3.    a rendelés elküldésének időpontja

 
Az adatkezelés célja: Az adásvételi szerződés létrehozása, teljesítése, az azzal kapcsolatos kapcsolattartás biztosítása.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az adásvételi szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációval, bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.
 
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.
   
Érintett jogai: A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.
   
Érintett jogainak érvényesítése: A Tájékoztató IV. fejezete szerint.
 
Címzettek: Az Adatkezelő 

 

2.2. SZÁMLÁZÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS:

 

Az adatkezelés folyamatának leírása: Adatkezelő az értékesített Termékekről számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik az adásvételi szerződés létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.
 
A kezelt személyes adatok: Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:
  1.  név
  2.  lakcím
  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
  1.  név
  2.  lakcím
 
Az adatkezelés célja: Számla kiállítása, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
 
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.
 
Érintett jogai: A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok azzal, hogy az Érintettet a jogi kötelezettség jogalapra tekintettel nem illeti meg az adathordozhatósághoz, törléshez és tiltakozáshoz való jog.
 
Érintett jogainak érvényesítése: A Tájékoztató IV. fejezete szerint.
 
Címzettek: Az Adatkezelő 

 

2.3.    HÍRLEVÉL KÜLDÉS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

(reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés küldése)

 

Adatkezelési műveletek: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Adatkezelő az Érintettnek, mint a reklám címzettjének a közvetlen megkeresés módszerével, elektronikus levelezés útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul. Az Érintett tehát a Hírlevélre feliratkozó természetes személy. A Adatkezelő a Grtv. 6. § (5) bekezdése szerint az Érintett által megadott személyes adatokról nyilvántartás vezet.
 
A kezelt személyes adatok köre:

1.    név

2.    email cím

  3.    A feliratkozás időpontja
 
Az adatkezelés célja: Adatkezelő tevékenységét, termékeit népszerűsítő reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés (email) útján (például: akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele).
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz, az Érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonása:

Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett a Hírlevélben található „Leiratkozom” linkre kattintva, vagy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet az Adatkezelő jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

   
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása a Hírlevélben található leiratkozással, illetve szabad szöveges kérelem útján is legkésőbb az Adatkezelő általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.
 
Az Érintett jogai: A jelen Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.
   
Az Érintett jogainak érvényesítése: A jelen Tájékoztató IV. fejezete szerint.
 
Címzettek: Az Adatkezelő 

 

2.4.
 

III. ÉRINTETT JOGAI 

 

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

 

3.1.    Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga szolgáltatja Adatkezelő részére személyes adatait, Adatkezelő a GDPR 13. cikkében rögzített információkat bocsájtja a jelen Tájékoztatóval az Érintett rendelkezésére.

 

3.2.    Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arról tájékoztatást kapni arról, hogy jogosult kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerzett be Adatkezelő, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról is. Amennyiben az Adatkezelő személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát Adatkezelő díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. Adatkezelő további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét Adatkezelő előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

3.3.    Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

 

Az Érintett jogosult kérni, hogy Adatkezelő helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését.

 

3.4.    Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

 

Az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőtől személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik Adatkezelő közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Amennyiben Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

 

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelő alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy Adatkezelő ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

3.5.    Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az Érintett kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy Adatkezelő adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

 

A korlátozás ideje alatt az adatot Adatkezelő csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról Adatkezelő az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és Adatkezelő által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

 

3.6.    Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet Adatkezelő alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból Adatkezelő nem kezeli.

 

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

3.7.    Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 

Tekintettel arra, hogy Adatkezelő az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, Adatkezelő jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

 

3.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

3.9.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

 

3.10.     Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Az eljárást Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

3.11.  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,

KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

 

4.1.    Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

 

Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

cégnév: Vári Mária Johanna EV.

székhely: 1139 Budapest, Országbíró u 42. 5/118.

nyilvánartási szám: 39404284

képviseli: Vári Mária Johanna

adószám: 66808761141

email cím: info@revampdecor.hu

honlap: www.revampdecor.hu

telefon: +36 30 5922021

 

4.2.    Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, Adatkezelő jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

 

4.3.    Amennyiben a kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését az Adatkezelő megtagadhatja.

 

4.4.    Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

4.5.    Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

4.6.    Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

4.7.    A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Adatkezelő:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK/CÍMZETTEK

 

5.1.

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44,

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozása

Az Adatfeldolgozó részére átadott kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az Adatfeldolgozó igénybevételének célja: A megrendelt Termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

5.2.

 

Code4Flow Kft.

Székhelye: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2.

Cégjegyzékszám: 06-09-025265

Adószám: 26733865-2-06

Elektronikus elérhetőség: soos.peter@code4flow.hu

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Az Adatfeldolgozónak hozzáférése van a kezelt személyes adatokhoz.

Az Adatfeldolgozó igénybevételének célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az Adatfeldolgozónak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti a tárhely-szolgáltatási megállapodás megszűnéséig van hozzáférése.

 

 

 

Budapest, 2021. december 10.